Polityka prywatności


 1. O ile nic innego wprost nie wynika z niniejszego dokumentu, poszczególne zwroty mają znaczenie powszechnie stosowane.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Operator (firma Bloody Art Milena Żmijewska, ul. Ogarna 85/86/2, 80-826 Gdańsk, NIP 8272046730 z którą Klienci mogą kontaktować się poprzez adres e-mail opublikowany na stronie http://bloodyart.pl/#kontakt ).

 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Operatora jedynie w celach kontaktowych.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność sprawnej realizacji świadczenia usług. Dla uzyskania dostępu do usług świadczonych niezbędne podanie :

  • adresu e-mail

  • numeru telefonu

  • opcjonalnie fotografie lub inne dane niezbędne do realizacji usługi

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji świadczenia usług będą przechowywane przez okres świadczenia usług, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  - dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń i obrony przed roszczeniami

  - wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

 1. Operator zapewnia Klientom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Operatora.

 2. Operator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Operatora jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

 3. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych, ani żadnych innych, poza przypadkami gdy jest to niezbędne do świadczenia usług powiązanych i odbywa się za zgodą klienta.

 5. Dane Klienta nie zostaną przekazane poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw uznanych przez Komisję Europejską za państwa posiadające wystarczający poziom ochrony danych osobowych w związku z ochroną życia prywatnego, swobód i fundamentalnych praw osób (Lista tych państw znajduje się na stronie WWW Komisji Europejskiej).

 6. Dane osobowe Klientów są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.

 7. Dane osobowe Klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oparty na profilowaniu.

 8. Operator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP są używane przy zbieraniu informacji statystycznych o odwiedzających i ich ruchu na stronach Operatora.

 9. Operator stosuje pliki "cookies" tylko do realizacji usług zalogowania i utrzymania sesji.